مقدمه:

فعالیت تیمی مستعد آسیب‌هایی است. مسلما مطالعه و شناخت آسیب‌ها، می تواند باعث جلوگیری از آسیب یا مواجهه اصولی و سنجیده‌تر با آن شود. یکی از آسیب‌هایی که فعالیت تیمی را مورد تهدید قرار می‌دهد، پدیده‌ای است به نام «طفره‌روی اجتماعی» (Social Loafing). هدف از این یادداشت بررسی اجمالی این پدیده و تاثیر آن بر فعالیت تیم توسعه نرم‌افزار است.