1. Individuals and interactions over processes and tools.


در بیانیه‌ی توسعه‌ی چابک نرم‌افزار گفته شده روشی که چابک‌کاران در توسعه‌ی نرم‌افزار پیش می‌گیرند، روشی است که در آن به «افراد و تعاملات آنها» نسبت به «فرآیندها و ابزارها» ارزش و اهمیت بیشتری داده می‌شود.
به بیانی دیگر اگر در سازمان یا تیمی ناهنجاری‌ و مشکلاتی در رفتار افراد و تعاملات آنها وجود داشته باشد، تاکید و پافشاری در اجرای فرآیند یا استفاده از ابزاری خاص (هر چند مدرن) کمکی به چابک‌تر شدن نمی‌کند. برعکس، از میان تیمی که حال خوب و تعاملات مناسب دارند، ابزار و فرآیندهای مناسب هم پدیدار می‌شوند.
لذا ابزارها و فرآیندها بایستی در خدمت بهبود و بهینگی تعاملات افراد باشند.

2. Working software over comprehensive documentation


در بیانیه‌ی توسعه‌ی چابک نرم‌افزار گفته شده روشی که چابک‌کاران در توسعه‌ی نرم‌افزار پیش می‌گیرند، روشی است که در آن به «نرم‌افزار در حال کار» نسبت به «مستندات مبسوط و جامع» ارزش و اهمیت بیشتری داده می‌شود.
به بیانی دیگر اگر سازمان یا تیمی در تحویل مرتب و منظم نرم‌افزار کاربردی، دچار مشکل باشد، تلاش برای تهیه مستندات جامع و مبسوط هم احتمالا کمکی به چابک‌تر شدن آنها نمی‌کند. مستنداتی ارزشمندند که بتوانند تحویل منظم و زود به زود نرم‌افزارِ در حال کار را تسهیل کنند.

3. Customer collaboration over contract negotiation

در بیانیه‌ی توسعه‌ی چابک نرم‌افزار گفته شده روشی که چابک‌کاران در توسعه‌ی نرم‌افزار پیش می‌گیرند، روشی است که در آن به «مشارکت مشتریان» به نسبت «مذاکرات قراردادی» ارزش و بهای بیشتری داده می‌شود.
به بیانی دیگر اگر سازمان یا تیمی، سازوکار مناسبی برای جلب مشارکت فعالانه‌ی مشتری در فرآیند تولید محصول نداشته باشد، تلاش برای تنظیم یک قرارداد دقیق هم فایده‌ای نخواهد داشت.
لذا مذاکرات قراردادی باید به نحوی دنبال شوند که مشارکت فعالانه‌ی مشتری در فرآیند تولید محصول را ممکن و بلکه الزامی کنند. مذاکرات و توافقات حاصله، نباید باعث تضعیف این رکن اساسی از قرارداد گردند.

4. Responding to change over following a plan

در بیانیه‌ی توسعه‌ی چابک نرم‌افزار گفته شده روشی که چابک‌کاران در توسعه‌ی نرم‌افزار پیش می‌گیرند، روشی است که در آن «پاسخ‌گویی به تغییرات» از ارزش و اهمیت بیشتری به نسبت «پیروی از یک برنامه‌ی معین» برخوردار است.
به بیانی دیگر اگر سازمان یا تیمی، در پاسخ به تغییراتِ اثرگذار بر ویژگی‌های محصول، مشکلاتی داشته باشد و نتواند به موقع واکنش مناسب نشان دهد، اجرای مو به موی یک برنامه‌ی از پیش تعیین شده‌ هم احتمالا فایده‌ای نخواهد داشت.
لذا برنامه‌‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید به نحوی باشند وقوع تغییرات را حتمی دانسته و قابلیت پاسخ سریع نسبت به آنها را فراهم کنند.