متدلوژی XP عضوی از خانواده‌ی متدلوژی‌های توسعه‌ی چابک نرم‌افزار[1] است که در سال 1999 توسط Kent Beck معرفی شد. هدف از ارائه این متدلوژی افزایش کیفیت نرم افزار و افزایش توان پاسخ‌گویی به تغییرات مستمر نیازمندی‌های مشتریان عنوان شده است. این متدلوژی مانند سایر متدلوژی‌های چابک، از انتشارهای زود به زود استقبال می‌کند و توصیه می‌کند تا توسعه محصول به چرخه‌های کوچکتری از فعالیت توسعه شکسته شود. این کار باعث می‌شود تا بهره‌وریِ فعالیتِ توسعه، بهبود یابد و برای تیم توسعه فرصتی پدید آید تا مسیر خود را با نیازمندی‌های در حال تغییر و تکمیل مشتریان منطبق کند.

متدلوژی XP پنج موضوع را به عنوان ارزش[2] به رسمیت می‌شناسد[3].

این ارزش‌ها عبارتند از:

  • ارتباطات[4]
  • میل به سادگی[5]
  • دریافت بازخورد[6]
  • داشتن شجاعت[7]
  • رعایت احترام[8]