برای آشنایی با مجموعه مفاهیم و ابزارهای مرتبط با مایکروسرویسها و همچنین فرایند توسعه اپلیکیشنهای مبتنی بر Container، خواندن این دو کتاب را پیشنهاد می‌کنم. به خصوص برای توسعه‌دهندگان دات فریم ورک.

1- Containerized Docker Application Life-cycle with Microsoft Platform and Tools 

Download Link: http://ligman.me/2v7M0bp


Containerized Docker Application Lifecycle with Microsoft Platform and Tools


2.  .NET Microservices Architecture for Containerized NET Applications

Download: http://ligman.me/2sLiBTE