در جلسه‌ی برنامه‌ریزی اسپرینت (Sprint Planning)، اعضای تیم تعدادی از آیتم‌های سبد محصول (Product Backlog) را به ترتیب اولویت برای کار در اسپرینت بعدی انتخاب می‌کنند. در همین جلسه، بسیاری از تیم‌ها وظایفی را که برای تکمیل هر آیتم (Product Backlog Item) ضروری است، مشخص می‌کنند و در همان جلسه با ذکر نام تعیین می‌کنند که هر فرد چه کاری را باید انجام دهد. 

علاوه بر این، خیلی از تیمها مقدار تلاش (Effort) مورد نیاز برای انجام هر وظیفه را هم مشخص می‌کنند. نهایتاً آنچه که به عنوان بک‌لاگ اسپرینت (Sprint Backlog) به دست می‌آید چیزی شبیه جدول زیر خواهد بود:


سوالی که پیش می‌آید این است که آیا قید نام اعضای تیم، روی کار (Task) ضروری است؟

اگر تیم بخواهد همچین کاری کند و در این جلسه (برنامه ریزی اسپرینت)، دقیقاً مشخص کند که هر عضو تیم چه کاری را باید انجام دهد، "مسئولیت پذیری فردی" (individual accountability) در مجموع افزایش خواهد یافت. منِ نوعی، احساس مسئولیت بیشتری پیدا می‌کنم وقتی که کاری به اسم من ثبت شده باشد. شما هم وقتی کاری صراحتا با ذکر نام شما به شما واگذار شده باشد، احساس مسئولیت بیشتری خواهید کرد. اما این وضعیت، می‌تواند به زیان "مسئولیت پذیری تیمی" (team accountability) تمام شود.

پیشنهاد من این است که تیم در جلسه برنامه‌ریزی اسپرینت، از ذکر نام افراد و انتصاب کار به اعضا اجتناب کند. رسیدن به یک ساز و کار پویا برای انتصاب کارها به افراد، به انعطاف بیشتر در انجام کارها و بهبود مسئولیت پذیری تیمی خواهد انجامید.