پنجمین اصل بیانیه‌ی چابک می‌گوید:

"Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done."


"پروژه ها را با محوریت افراد با انگیزه بنا کنید. محیط را برای آنها فراهم کنید، حمایت‌شان کنید و اطمینان داشته باشید که کار را به سرانجام می‌رسانند."


بیایید کمی درباره‌ی این اصل تامل کنیم! 

"پروژه ها را با محوریت افراد با انگیزه بنا کنید". تیم را با محوریت افرادی ایجاد کنید که از انگیزه‌هایی قوی برای مشارکت و فعالیت در تیم برخوردار باشند. انگیزه و اشتیاق و تعهد و مسئولیت پذیری چنین افرادی، می‌تواند برای دیگران هم منبع الهام و الگو قرار بگیرد. منظور از انگیزه، مجموعه‌ انگیزه‌های فردی (رسیدن به مزایای مادی، ارضاء حس کنجکاوی، کسب مهارت و استادی، احساس استقلال عمل و خود مختاری و ... ) به علاوه‌ی انگیزه برای رسیدن به ارزش‌های چابکی و رعایت اصول آن است. افراد کم تجربه یا کسانی که شور و اشتیاقی در انجام کار نشان نمی‌دهند را از تیم خارج کنید، چرا که حضور ایشان در تیم اثرات مخرب و منفی فراوانی بر دیگران و در نهایت بر موفقیت پروژه می‌گذارد.
این گزاره با ارزش‌های تعهد1 و بی باکی2  و نیز اصولی مانند غنیمت شمردن فرصت، بهبود مستمر و مسئولیت پذیری داوطلبانه رابطه‌ی معنا داری دارد. 
"محیط": چنین تیمی لایق آن است که از محیط کاری درخور و شایسته و بهترین ابزار برای انجام مسئولیت خود به شکل حرفه‌ای برخوردار باشد. علاوه بر محیط فیزیکی توجه به حفظ سادگی در ساختار سازمانی، قوانین و مقررات و حذف پیچیدگی‌های بوروکراتیک می‌تواند تاثیر مثبتی در افزایش تمرکز تیم و افزایش کارایی و ثمر بخشی فعالیت آنها داشته باشد. 
این گزاره با ارزش‌هایِ حفظ سادگی3 و تمایل به تغییر 4 و نیز اصولی مانند تقویت هویت تیمی و ترویج فرهنگ کار تیمی رابطه‌ی معنا داری دارد. به رسمیت شناختن هویت تیم، می‌تواند شامل اقداماتی مانند تخصیص نام خاص به تیم، داشتن لوگوی اختصاصی، تی‌شرت، پرچم، اتاق اختصاصی و نظایر اینها باشد. 

"فراهم کنید": شایسته نیست که چنین تیمی دغدغه‌هایی مانند زمان پرداخت حقوق، وام، مسائل بیمه و ... داشته باشد. نگذارید تیم نگران همچین مسائل و حواشی باشد.

"از آنها حمایت کنید": در مواجهه با موانع، به تیم کمک کنید. موانع را از سر راهشان بردارید.  اگر برای حل مشکل چندین راه سراغ دارید، به آنها بگویید و انتخاب را به تیم واگذار کنید.
این گزاره با ارزش‌های بی باکی و حفظ تمرکز تیم، و نیز اصولی مانند بهبود مستمر، ترویج فرهنگ کار تیمی و انطباق پذیری رابطه‌ی سینرژیک دارد. مانند یک رهبر خدمت‌گزار 5، تیم را همراهی کنید.

"اطمینان داشته باشید که کار را به سر انجام می‌رسانند": اگر افراد با انگیزه‌ای در تیم خود دارید، پس به آنها اعتماد کنید. مطمئن باشید که می‌دانند کار را چگونه انجام دهند. هرگز اجازه ندهید فرد دیگری تصمیم بگیرد که تیم چگونه و چه زمان کارش را انجام دهد. 
این گزاره با ارزش‌های احترام6  و بی‌باکی و اصولی مانند تشکیل تیم‌های خود سازمانده، تقویت هویت تیمی، مدارا و ترویج فرهنگ کار تیمی در رابطه است.  

در یک کلام: اصلی در ستایش حمایت و اعتماد!

[1] Commitment

[2] Courage

[3] Simplicity

[4] Openness

[5] Servant Leadership
[6] Respect